ความหมายของโครงงาน

     โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฎิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้น ๆ (กรมวิชาการ, 2544 : 1) 
     โครงงาน หมายถึง การเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฎิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยตนเอง (ดร.ชาตรี เกิดธรรม, 2547 : 5) 
     โครงงาน หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงและตามความต้องการของผู้เรียนเอง การศึกษาหาความรู้ ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนรายงาน สรุปการปฎิบัติงานที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(ไพโรจน์ สุขวงศ์วิวัฒน์,2545: 6) 


คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านความหมายของโครงงาน แล้วสรุปความหมายของโครงงานตามความเข้าใจ ตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น